ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.Права и задължения на клиенти (бизнес партньори )

а)Общите условия на фирма „Дани и Ники – Плевен ЕООД  с всички бизнес партньори се приемат автоматично при изпращане на заявка за съвместна дейност и са достъпни за всички на интернет страницата ни ” rabotavevropa.eu”.Условията са валидни  по време на срока на съвместното бизнес сътрудничество.

б)Партньорите изпращат заявки за съвместна дейност по всички допустими форми:традиционни или електронни и договорът се счита за сключен ,когато е одобрен и подписан двустранно.

в)Поверителност:Страните по договора се задължават да третират всяка информация и данни ,които са предоставени от другата страна като поверителна и конфиденциална и да не я предоставят на трети лица.Настоящата поверителност и конфиденциалност остава в сила и след приключване на договорните взаимоотношения между бизнес партньорите.

г)Цени и условия: В договорът за сътрудничество е съгласувана между партньорите цената за предоставената услуга и срокът за плащане.Ако не е посочен изричен срок за плащане,тогава клиентът е длъжен да заплати до 30 дни след предоставяне на услугата.

д)Приложимо право: съответния районен съд България

е)Закононарушение от страна на предоставените служители.

 Дани и Ники – Плевен ЕООД  действа съвестно при подбора на специалисти ,които предлага на своите клиенти.В случай на незаконосъобразно поведение от страна на предложените лица,възникнат щети за клиентите или предоставените служители напуснат, Дани и Ники – Плевен ЕООД  не носи отговорност за тези действия ,както и за нанесените щети.

 

2.Права и задължения на кандидати (тъсещите работа лица)

а)Общите условия на фирма Дани и Ники – Плевен ЕООД с търсещите работа лица се приемат автоматично при изпращане на заявка за кандидатстване по определена позиция или кандидатстване за търсене на позиция по Ваш избор.

б)Кандидатите изпращат заявка по всички възможни начини: на имейл, регистрация на сайта ,по телефон,след което получават посреднически договор от фирмата,с който се задължаваме да Ви информираме, относно заявените от Вас позиции.

в) Дани и Ники – Плевен ЕООД  предоставя информация относно работното място:изисквания на работодателя, условия,заплащане и подпомага кандидатите за последваща подготовка при кандидатстването.

г)Информацията и услугите за търсещите работа лица са безплатно предоставени от  фирма Дани и Ники – Плевен ЕООД ,включително и съвети за кандидатстването,насоки за успешно представяне на интервю и оценка на отправеното предложение за работа.

д)Решението за приемане или отхвърляне на определена позиция е изцяло и единствено на кандидата и фирмата не носи отговорност за последствията от това решение.

 

3.Права и задължения на фирма Дани и Ники – Плевен ЕООД  в качеството си на посредник

а)Посредникът изпълнява съвестно и стриктно условията по договорите с партньори и кандидати за работа.

б)Посредникът няма задължения и обективна възможност да контролира начина ,по който работодателя и кандидата ще осъществяват трудовата си дейност.

в)Посредникът има право по всяко време,без да уведомява работодателя или кандидата,когато установи нарушение по настоящите условия да прекрати,спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.Посредникът не носи отговорност спрямо потребители и трети лица за претърпели вреди и пропуснати ползи,настъпили вследствие на прекратяването,спирането,променянето на услугите ,изтриването,загубването,неточността или непълнотата на материали или информация ,станали достъпни чрез сайта.

г)Посредникът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства,които не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди,вкл. случаи на случайни събития,проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на посредника.

4.Ползването на услугите и съдържанието на сайта „rabotavevropa

а)Сайтът дава възможност да се публикуват обяви за работни места и на търсещите работа лица да кандидастват по тях.

б)Публикуваните контакти на работодатели могат да бъдат използвани единствено по предназначение,а именно във връзка с кандидатстването по обявените позиции.Вие се задължавате да не използвате тези контакти по никакъв дръг начин.

в)Вие не можете да използвате по какъвто и да е начин, да  копирате,модифицирате  или разпространявате съдържание,което не Ви принадлежи за различни цели от ползването на услугите на сайта,без изрично предварително писменно  съгласие на Дани и Ники – Плевен ЕООД

 

 

Pin It on Pinterest

Share This